Regulamin

Serwisu EkoFachowcy.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem domenowym: https://ekofachowcy.pl/ (zwanej dalej: „Serwisem”).

 2. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku wynikłego z normy zawartej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), dalej również jako uśude, i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

 3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:

  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.
   z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);

  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);

  3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.);

  4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej jako RODO.

 4. Usługodawcą jest Administrator Serwisu (zwany dalej: „ Administratorem” lub „Usługodawcą ”) tj EkoFachowcy Sp. z o.o. ul. Duńska 27e/1, 71-795 Szczecin, KRS: 0000519453, NIP: 8513177481, tel. 91 88 69 607, e-mail: ekofachowcy@ekofachowcy.pl

 5. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie (zwana dalej: „ Użytkownikiem”).

§ 2
Usługi

 1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu obejmuje swym zakresem udostępnianie Użytkownikowi informacji dotyczących instalacji OZE (odnawiane źródła energii), a w szczególności porównania ofert instalatorów OZE, w tym informacji handlowych dotyczących pośrednictwa w instalacji OZE przez Administratora (zwane dalej: " Usługami"). W ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także zawarcie przez Użytkownika umowy instalacji OZE z instalatorem OZE wskazanym przez Administratora.

 2. Usługa świadczona jest od momentu połączenia Użytkownika z Serwisem, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zaprzestanie świadczenia Usługi następuje z opuszczeniem Serwisu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz podania swych danych osobowych, Usługa obejmuje również przesyłanie informacji handlowych dotyczących OZE. W przypadku takim zaprzestanie świadczenia Usługi, poza przesłankami wskazanymi w ust. 3 powyżej, następuje z chwilą cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przez Użytkownika.

 4. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 5. Serwis stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian jego funkcjonalności, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu Serwisu w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3
Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze - rozumie się przez EkoFachowcy Sp. z o.o. ul. Duńska 27e/1, 71-795 Szczecin, KRS: 0000519453, NIP: 8513177481, tel. 91 88 69 607, e-mail: ekofachowcy@ekofachowcy.pl. Przez Administratora należy rozumieć także Administratora Danych Osobowych.

 2. Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.

 3. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.

 4. Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 5. Java Script - skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, stosowany w Serwisie.

 6. Koncie - przypisany do zarejestrowanego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie przez niego z Usług.

 7. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową https://ekofachowcy.pl/.

 8. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (komputer, tablet, smatphone itp.).

 9. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która dokonała Rejestracji w Serwisie.

 10. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem
  a podmiotem trzecim wskazanym przez Administratora na instalację OZE w miejscu wskazanym przez Użytkownika.

 11. Potwierdzenie Rejestracji – rozumie się przez to komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji.

 12. Rejestracji - rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces dokonywany przez Użytkownika, za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz innych środków komunikacji na odległość mający na celu stworzenia Konta w Serwisie.

 13. Usługach bezpłatnych – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.) bezpłatnie, oferowane Użytkownikom w ramach Serwisu, w tym
  w szczególności:

  1. udostępnianie Użytkownikom ofert instalacji OZE w celu zawarcia Umowy;

  2. udostępnianie Użytkownikom zawieranie umów, których przedmiotem jest instalacja OZE;

  3. newsletter – usługa dostarczania przez Administratora informacji dotyczących usług oferowanych przez Administratora.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia połączonego do sieci Internet oraz Oprogramowania, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Plików Cookies.

 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 5
Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu

 1. Użytkownik może przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Serwisu pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Serwisie. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Serwisu otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.

 2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o kolejne 14 dni.

 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

 4. Serwis udostępnia Użytkownikowi możliwość zawarcia Umowy, której przedmiotem jest instalacja OZE za wynagrodzeniem określonym w Umowie. Umowa zostaje zawarta w formie dokumentowej.

 5. Serwis udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące zakresu działalności Usługodawcy oraz umożliwia pozostawienie przez Użytkownika danych kontaktowych.

 6. Pod pojęciem podstawowe dane kontaktowe rozumie się Dane Osobowe takie jak imię oraz nazwisko Użytkownika, dodatkowo zbierane są także takie informacje jak numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne określenie regionu poprzez wybór województwa, na którego podstawie Usługodawca określi odpowiedzialna komórkę w strukturze działalności Usługodawcy za kontakt z Użytkownikiem.

 7. Użytkownik podaje swoje Dane Osobowe dobrowolnie i za pośrednictwem Serwisu ma prawo do edycji swoich danych lub usunięcia ich.

 8. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika Danych Osobowych innej osoby.

 9. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności.

 10. Użytkownik powinien użytkować Serwis zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do Serwisu, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Serwisie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Serwisu odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych poprzez Usługodawcę poprzez Serwis powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu przez innych Użytkowników.

 11. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Usługodawcy mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Serwisu.

 12. Narzędzia służące analizie ruchu Użytkowników zbierają automatycznie podstawowe dane dotyczące czasu odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, dane pozwalające na określenie regionu aktywności Użytkownika, urządzenia Użytkownika, z którego nastąpił dostęp do Serwisu oraz podstawowej jego konfiguracji. Dane te przez Usługodawcę wykorzystywane są do działań prewencyjnych, działań majach na celu ulepszenie działania Serwisu oraz do badań marketingowych.

§6
Rozwiązanie Umowy i usunięcie Konta

 1. Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie. Administrator potwierdza usunięcie Konta poprzez wysłanie potwierdzenia. W przypadku, gdy Użytkownik zawarł Umowę na instalację OZE za pośrednictwem Serwisu Konto wygasa w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia o wypowiedzeniu Umowy wysłanego przez Administratora. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator wyśle potwierdzenie nie wcześniej niż po zakończeniu Umowy na instalację OZE.

 2. Konto może zostać zamknięte przez Administratora w przypadku rażącego naruszania przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Z chwilą usunięcia Konta Użytkownik traci dostęp do swojego Konta, a po upływie 30 dni od rozwiązania Umowy wszystkie dane Użytkownika związane z Kontem są usuwane.

 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałą utratą wszelkich danych zapisanych na Koncie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

§7
Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Serwisu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.

 2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.

 3. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług (Potwierdzenie Rejestracji).

 4. Administrator zastrzega, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

 5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (Pliki Cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.

§8
Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Serwisu, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.

 3. Użytkownik korzystając z utworów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
  i do których ma dostęp za pośrednictwem Serwisu zobowiązuje się do powstrzymania się od: kopiowania, powielania, modyfikowania, tłumaczenia, publikowania, rozpowszechniania, licencjonowania, sprzedawania lub wykorzystywania w innym celu utworów, które nie są własnością Użytkownika lub Użytkownik nie otrzymał odpowiedniej zgody osoby uprawnionej na określone działanie.

 4. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta Użytkownika, który rażąco narusza prawa autorskie, a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

§9
Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Serwisu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług elektronicznych przez Administratora.

 3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia Usług elektronicznych
  w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§10
Reklamacje

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Administratora.

 2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres ekofachowcy@ekofachowcy.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.

 3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§11
Ochrona Danych Osobowych

 1. Administrator jest w rozumieniu przepisów RODO administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika.

 2. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu i innych osób korzystających z Serwisu lub wszelkich form kontaktu opisane są w Polityce Prywatności.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna w profilu Użytkownika po zalogowaniu.

 2. Administrator może zakończyć działanie Serwisu oraz świadczenie Usługi w każdym czasie.

 3. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny dla siedziby Administratora.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz uśude.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;

 3. spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit .

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;

 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;

 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;

 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;

 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;

 7. szyfrowanie transmisji danych;

 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);

 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.