Rodo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją przez EkoFachowcy Sp. z o.o.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka EkoFachowcy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Duńskiej 27e/1 (51-162), zwana dalej EkoFachowcy lub Administrator

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) z którym możesz skontaktować się pod wyżej wskazany adresem Administratora lub pod adresem e-mail: kontakt@ekofachowcy.pl. 

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

2. Jak przetwarzamy Dane?

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są: 

− przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;

− zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

− adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; − prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

− przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

− przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

3. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją. 

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją? 

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. 

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawnień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji. 

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją? 

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach: 

− rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;

− obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda. 

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy. 

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją? 

Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją? 

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT. 

4. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)? 

Twoje dane mogą być przekazane do naszych partnerów, zlokalizowanych poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług.

Nasi partnerzy mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Bezpieczeństwo Twoich danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również, żeby nasi partnerzy byli objęci programem Tarcza Prywatności UE-USA. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych przez nas do Kanady zapewnia ponadto decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony w tym kraju. 

Możesz otrzymać kopię zabezpieczeń swoich danych przekazywanych do tych państw, wystarczy że skontaktujesz się z nami wykorzystując dane kontaktowe wskazane powyżej. 

5. Jakie uprawnienia Państwu przysługują? 

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo: 

− dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;

− żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

− przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda). 

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Kontakt: 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem e-mail: kontakt@ekofachowcy.pl lub adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej.