§ 1 
Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem domenowym: https://ekofachowcy.pl/ (zwanej dalej: „Serwisem”). 
 2. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku wynikłego z normy zawartej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dalej również jako uśude, i jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Administratorem Serwisu (dalej: „EkoFachowcy”) jest EkoFachowcy Sp. z o.o., ul. Duńska 27e/1, 71-795 Szczecin, KRS: 0000519453, NIP: 8513177481, tel. 91 88 69 607, e-mail: kontakt@ekofachowcy.pl
 4. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie (zwana dalej: „Tobą” lub „Użytkownikiem”). 

§ 2
Usługi

 1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu obejmuje swym zakresem udostępnianie Tobie informacji dotyczących instalacji OZE (odnawialne źródła energii), a w szczególności porównania ofert instalatorów OZE, w tym informacji handlowych dotyczących pośrednictwa w instalacji OZE przez EkoFachowcy (zwane dalej: „Usługami„). W ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu EkoFachowcy zakładają w przyszłości możliwość zawarcia przez Ciebie umowy instalacji OZE z instalatorem OZE wskazanym przez EkoFachowcy – do czasu uruchomienia tej funkcjonalności możesz zostawić nam swoje dane osobowe (z wykorzystaniem formularzy dostępnych w Serwisie lub w inny wskazany w Serwisie sposób), które przekażemy podmiotom trzecim, z którymi będziesz mógł zawrzeć Umowę (poza Serwisem) lub którzy będą pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie takiej Umowy (poza Serwisem) i koordynowaniu jej realizacji (w tym zakresie dane zostaną przekazane spółke ecoPartner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS: 0000783353, która świadczyć będzie na Twoją rzecz usługę ecoPartner). Więcej informacji na temat przekazania osobom trzecim Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. Przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim, wymienionym w zdaniu poprzednim, jest naszym obowiązkiem umownym, wynikającym z umowy pośrednictwa, którą zawieramy z Tobą w ramach działania Serwisu. 
 2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz podania Twojego adresu e-mail, EkoFachowcy mogą przesyłać Ci informacje handlowe dotyczące OZE. Newsletter przestaniemy wysyłać z chwilą cofnięcia przez Ciebie zgody.
 3. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem numeru telefonu oraz podania Twojego numeru telefonu, EkoFachowcy mogą przesyłać Ci informacje handlowe dotyczące OZE poprzez wiadomości SMS. Przestaniemy kontaktować się z Tobą tą drogą z chwilą cofnięcia przez Ciebie zgody.

§ 3
Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

 1. Koncie – przypisany do Ciebie po Rejestracji zbiór zasobów i uprawnień zawierający informacje niezbędne do Twojej autoryzacji w Serwisie oraz umożliwiający korzystanie z dodatkowych Usług, które wymagają rejestracji.
 2. Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową https://ekofachowcy.pl/.
 3. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Tobą a podmiotem trzecim wskazanym przez EkoFachowców na instalację OZE w miejscu wskazanym przez Ciebie.
 4. Potwierdzenie Rejestracji – rozumie się przez to komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez EkoFachowców w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji.
 5. Rejestracji – rozumie się przez to zgodny z Regulaminem proces dokonywany przez Ciebie, za pośrednictwem Serwisu oraz innych środków komunikacji na odległość mający na celu stworzenia Konta w Serwisie.

§4
Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu 

 1. Możesz przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Serwisu pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w Serwisie. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, w formie, w jakiej EkoFachowcy otrzymali zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. 
 2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony EkoFachowców lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez EkoFachowców, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o kolejne 14 dni. 
 3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Ciebie dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień. 
 4. Serwis udostępnia Ci możliwość porównania ofert instalacji OZE. Umowa o korzystanie z funkcjonalności Serwisu (umowa o świadczenie usług droga elektroniczną) zostaje zawarta w formie dokumentowej.
 5. Serwis udostępnia Ci informacje dotyczące zakresu działalności EkoFachowców oraz umożliwia pozostawienie przez Ciebie danych kontaktowych (Twoich danych osobowych), które, mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi będziesz mógł podpisać Umowę (poza Serwisem) lub które będą pośredniczyć w zawarciu przez Ciebie takiej Umowy (poza Serwisem) i koordynowaniu jej realizacji (w tym zakresie dane zostaną przekazane spółke ecoPartner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS: 0000783353, która świadczyć będzie na Twoją rzecz usługę ecoPartner). Więcej informacji na temat przekazania osobom trzecim Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności. Korzystając w tym zakresie z Serwisu zawierasz z nami umowę pośrednictwa, na podstawie której przekazujemy Twoje dane osobom trzecim (w celu zawarcia przez Ciebie umowy z instalatorem lub dalszym pośrednikiem).   
 6. Pod pojęciem podstawowe dane kontaktowe rozumie się dane osobowe takie jak imię oraz nazwisko, dodatkowo zbierane są także takie informacje jak numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach EkoFachowcy mogą zawnioskować o dobrowolne określenie adresu lub udzielenie zgody na udostępnienie usług lokalizacji, na podstawie których EkoFachowcy określą odpowiedzialna komórkę w strukturze działalności EkoFachowców za kontakt z Tobą lub zaproponowanie Ci oferty instalacji OZE. 
 7. Wszelkie działania mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do Serwisu, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Serwisie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Serwisu odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych poprzez EkoFachowcy poprzez Serwis powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu. Pamiętaj, że korzystając z Serwisu nie możesz dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 
 8. Narzędzia służące analizie ruchu zbierają automatycznie podstawowe dane dotyczące czasu odwiedzin Serwisu przez użytkowników, dane pozwalające na określenie regionu aktywności, urządzenia, z którego nastąpił dostęp do Serwisu oraz podstawowej jego konfiguracji. Dane te wykorzystywane są do działań analitycznych, działań mających na celu ulepszenie działania Serwisu oraz do badań marketingowych.

§5
Rozwiązanie Umowy i usunięcie Konta

 1. Konto może zostać usunięte przez Ciebie w każdym czasie. EkoFachowcy potwierdzają usunięcie Konta poprzez wysłanie potwierdzenia. W przypadku zawarcia Umowy na instalację OZE za pośrednictwem Serwisu (o ile taka funkcjonalność jest dostępna w Serwisie) Konto wygasa w momencie otrzymania przez Ciebie potwierdzenia o wypowiedzeniu Umowy wysłanego przez EkoFachowcy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, EkoFachowcy wyślą potwierdzenie nie wcześniej niż po zakończeniu Umowy na instalację OZE.
 2. Konto może zostać zamknięte przez EkoFachowcy w przypadku rażącego naruszania przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Z chwilą usunięcia Konta tracisz dostęp do swojego Konta, a po upływie 30 dni od rozwiązania Umowy wszystkie Twoje dane związane z Kontem są usuwane.
 4. Usunięcie Konta jest równoznaczne z trwałą utratą wszelkich danych zapisanych na Koncie. EkoFachowcy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę danych.

§6
Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną

 1. EkoFachowcy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, w taki sposób, że każdy może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
 2. EkoFachowcy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
 3. EkoFachowcy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia do korzystania z Usług (Potwierdzenie Rejestracji).
 4. EkoFachowcy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

§7
Twoja odpowiedzialność 

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Wszelkie materiały wykonane lub wyświetlane za pomocą Serwisu, m.in. tekst, grafika, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy, ilustracje, logo są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej.
 3. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w innym celu utworów, które znajdują się w Serwisie.
 4. EkoFachowcy zastrzegają sobie możliwość usunięcia Twojego Konta, jeśli rażąco naruszasz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a także postanowienia niniejszego Regulaminu.

§8
Odpowiedzialność EkoFachowcy

 1. EkoFachowcy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże EkoFachowcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją.
 2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, EkoFachowcy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia. W szczególności EkoFachowcy są uprawnieni do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 
 3. EkoFachowcy mają prawo również zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, EkoFachowcy nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§9
Reklamacje

 1. Masz prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez EkoFachowcy.
 2. Reklamację g można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres kontakt@ekofachowcy.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
 3. EkoFachowcy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni rozpatrują reklamacje i udzielają odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 10
Postanowienia końcowe 

 1. Postanowienia Regulaminu mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane  w Serwisie i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 
 2. EkoFachowcy może zakończyć działanie Serwisu oraz świadczenie Usługi w każdym czasie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

EkoFachowcy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez EkoFachowcy środków zabezpieczających infrastrukturę EkoFachowcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 2. programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
 3. spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 4. wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
 5. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
 7. szyfrowanie transmisji danych;
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu jej prawidłowego funkcjonowania oraz w celach korzystania z narzędzi społecznościowych (Facebook, Instagram), analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Piksel Facebooka). Możesz w każdej chwili określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies we własnej przeglądarce. Jeśli będziesz korzystał z naszej strony bez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki, będziemy zapisywali i uzyskiwali dostęp do tych informacji (cookies) w pamięci Twojego urządzenia końcowego (komputer, telefon itp.) w wymienionych celach. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?